PRIVACYBELEID

1. Omvang
VERDE PINO, MOURA E SILVA & FILHOS, LDA (hierna aangeduid door deze Entiteit of Verde Pino - Resort) is een rechtspersoon en in het kader van zijn commerciële activiteiten kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van zijn klanten / gebruikers te verzamelen. Gezien het recht op privacy van de klanten, de Verde Pino - Resort verzamelt geen persoonlijke informatie zonder voorafgaande toestemming van de houders.
 
Met betrekking tot navigatie en het gebruik van de Verde Pino - Resort website door zijn gebruikers, om de navigatie-ervaring te optimaliseren en te verbeteren, worden de gegevens verzameld door middel van cookies die al dan niet op de computer/gebruikers navigatieapparaat worden opgeslagen .
 
Het is bedoeld om op een duidelijke manier de verzameling en het gebruik van deze Cookies aan te tonen, hun doel en de bescherming van de verzamelde gegevens bij het gebruik van de website.
 
In de navigatie van de website worden persoonlijke gegevens niet automatisch verzameld zonder voorafgaande toestemming.
 
In ieder geval, de Verde Pino - Resort commercialiseert op geen enkele manier de persoonsgegevens die kunnen worden verzameld noch geeft deze door aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de houders, met uitzondering van wettelijke verplichtingen.
 
2. Entiteit Verantwoordelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens
Met betrekking tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, aangewezen door AVG – Algemeen Verordening Gegevensbescherming, is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens VERDE PINO, MOURA E SILVA & FILHOS, LDA., Rua do Leme, 8125-200 Vilamoura, Fiscaal Identificatienummer 501967176.
 
Hoewel de entiteit niet verplicht is om een Functionaris voor Gegevensbescherming aan te stellen, beschikt deze intern over een DPO (Functionaris voor Gegevensbescherming) voor de behandeling van zaken met betrekking tot de Bescherming van Persoonsgegevens, welke kan worden gecontacteerd via aangetekende brief gericht aan VERDE PINO, MOURA E SILVA & FILHOS, LDA., Rua do Leme, 8125-200 Vilamoura of via e-mail [email protected].
 
 
3. Definitie van Persoonsgegevens
Alle informatie in een schriftelijke, magnetische- of digitale ondersteuning betreffende de identificatie van een natuurlijke persoon of aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd.
 
4. Toestemming
In de navigatie van de website, wanneer het nodig is om persoonsgegevens te identificeren en te verzamelen, moet de gebruiker zijn verzameling machtigen via autorisatiemechanismen die kunnen variëren naargelang het geval, maar dat zal duidelijk zijn in zijn doel en intuïtief wat betreft het gebruik. Bijvoorbeeld zal er in een contact formulier een selectievakje zijn waar de gebruiker moet klikken om de verzameling en verwerking van de persoonlijke gegevens die in het formulier zijn ingevoerd en later contact door het Verde Pino - Resort te autoriseren. Het moet echter duidelijk zijn dat zonder toestemming van de gegevensverwerking, de Verde Pino - Resort op geen enkele manier contact met de gebruiker kan opnemen.
 
Eenmaal geautoriseerd zal de verwerking van de persoonsgegevens worden gedaan in overeenstemming en zijn autorisatie moet ervan uitgaan dat deze is gelezen en begrepen, evenals de Gebruiksvoorwaarden van de website.
 
Dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van de website kunnen worden herzien zonder de noodzaak voor voorafgaande toestemming maar altijd in overeenstemming met de AVG.
 5. Persoonsgegevens die moeten worden verzameld
De persoonlijke gegevens die van de gebruiker moeten worden verzameld, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de aangegeven behandeling. De verzameling wordt in het algemeen gedaan via een formulier die als doel de identificatie en machtiging van de verzameling van gegevens zal hebben, indien van toepassing. Afhankelijk van het type doel kan onder meer worden opgevraagd: Naam, Telefoon, E-mail, fiscaal identificatienummer. Slechts de onderdelen die als verplicht zijn gemarkeerd zullen noodzakelijk en essentieel zijn voor de activiteit, de andere optioneel op basis van de vrijwillige beslissing van de houder van de gegevens.
 
6. Doel, nauwkeurigheid en gegevensverzameling
De nauwkeurigheid van de verstrekte persoonsgegevens is van de exclusieve verantwoordelijkheid van de houder daarvan en Verde Pino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of onnauwkeurigheid.
 
De identificatiegegevens zijn noodzakelijk voor de activiteit en/of voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en voor de tijd die nodig is om zijn doel of totdat is uitgeoefend het recht van bezwaar, verwijdering of toestemming wordt ingetrokken. De verwerking van persoonsgegevens zijn van essentieel belang met instemming van de gebruiker, zonder welke de commerciële relatie van Verde Pino – Resort niet mogelijk is.
 
Voorbeelden van doel van gegevensverwerking:
CRM (Customer Relationship Manager): Beheer van contacten, informatie, klanten, leveranciers, marktprospectie, ondersteuningsverzoeken, facturering, incasso's en betalingen, onder anderen.
 
Boekhoudkundig Beheer: Facturatie, boekhouding, belastinginformatie, verzenden SAFT-PT- [standaard auditfile voor fiscale doeleinden - Portugese versie] bestand naar de belastingdienst, onder anderen.
 
Marketing: creëren van consumentenprofielen (geaggregeerde gegevens), analyse van de producten en diensten op profiel, onder anderen.
 
Netwerk- en systeembeheer: monitoring, serviceondersteuning, ondersteuning op afstand.
 
Registratie operator: gegevensbeheer in operators, waaronder ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), DNS.PT (Domain Name System.PT) EURID (European Registry for Internet Domains) onder anderen, gegevensbeheer in profielen van webservicebeheer, gegevensbeheer in aanvullende diensten profielen zoals persoonlijke digitale certificaten, bedrijf, enz..
 
Controle en beveiligingsbeheer: toegangslogs, incidenten, fysieke en online beveiliging, fysieke en externe bewakingssystemen. Het beheer van beveiligingsmaatregelen, firewall, inbraakdetectiesysteem. Bewakingssystemen op toegang tot het systeem door werknemers, niveaus van toegang tot informatie en toegangsregistratie (logboeken).
 
Back-up beheer: Back-up beleid, toegang, herstel en verwijderen of overlapping. Beheer van gegevensredundantie en infrastructuurbeveiliging.
Wettelijke verplichtingen: naleving van de overdracht van gegevens door middel van wettelijke verplicht.
 
Recrutering: bij de selectie van potentiële kandidaten voor de verzameling wordt verwerking van persoonsgegevens van kandidaten noodzakelijk. Deze zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming.

7- Overdracht van gegevens aan derden
Als algemene regel worden de verzamelde gegevens niet gedeeld met derde partijen, behalve voor wettelijke verplichtingen of omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de activiteit.
 
Onder de voorwaarden van de AVG worden bij de eventuele overdracht van gegevens aan derden, de volgende procedures in acht genomen: duidelijke informatie aan de houder over de reden voor de overdracht, toestemming (met uitzondering van wettelijke verplichtingen), afscherming van de overdracht afscherming van de vorm van overdracht die niveaus van vertrouwelijkheid, beveiliging en bescherming garandeert. Deze derde partijen moeten voldoen aan de AVG/Shield Privacywet, met name wat betreft de plicht tot vertrouwelijkheid, veiligheid en bescherming, en dergelijke gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden noch gerelateerd zijn aan anderen die dat wel hebben.
 
De persoonsgegevens zullen worden behandeld indien mogelijk binnen de Europese Unie en in landen die voldoen aan de AVG/Privacy Shield.
 
8- Bewaartermijn van de Verwerking van Persoonsgegevens
Alleen wat nodig is voor het doel dat werd geïdentificeerd tijdens het contract of commerciële relatie zal worden bewaard, waarna ze gedurende 2 jaar kunnen worden bewaard voor controledoeleinden. Door wettelijke verplichtingen worden gegevens met betrekking tot belasting- of boekhoudkundige informatie bewaard voor een periode van 10 jaar. Over dit punt zullen we altijd voldoen aan de richtlijnen van de CNPD (Nationale Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens) aan de leiding dat de gegevens alleen bewaard moeten worden voor de periode die strikt noodzakelijk is en voor het doel waarvoor zij werden verstrekt.
 
9- Beveiliging bij Gegevensverwerking
De gegevens worden opgeslagen in de computer server, onderhouden en beheerd door Verde Pino - Resort, waarbij de veiligheid is altijd gecontroleerd in termen van infrastructuur en gegevenstoegang. De toegang is beperkt en beschermd door verschillende toegangs- en versleutelingshulpmiddelen, met als doel dat onbevoegde derden er geen toegang toe hebben. Het beveiligingsrisico is dus geminimaliseerd maar niet geheel verholpen, er is altijd de mogelijkheid van illegale toegang tot gegevens. In dit geval zullen maatregelen voor het bewaren en verspreiden van lekkage worden uitgevoerd volgens AVG.
 
10. Rechten van de Houders van Persoonsgegevens
De houders hebben, in overeenstemming met de AVG, het recht op toegang, rectificatie, bezwaar, uitwissing, beperking of gegevens draagbaarheid. Om de rechten uit te oefenen, moet men een schriftelijk verzoek indienen bij DPO (Functionaris voor Gegevensbescherming) van de Verde Pino - Resort. Rua do Leme, 8125-200 Vilamoura of via e-mail [email protected].
In het schriftelijk verzoek, zal de Verde Pino - Resort om veiligheidsredenen de authenticatie van de betreffende afzender doen als rechtmatig houder van de gegevens. In geval van twijfel wordt niet aan het verzoek voldaan, en de afzender kan overgaan tot zijn authenticatie in een andere vorm.
In geval dat aan het verzoek niet onmiddellijk kan worden voldaan (wettelijke verplichting of anderen), zal de houder altijd worden geïnformeerd en naar verwachting zal binnen de periode van 1 maand de vereiste procedure worden voltooid.
 
In het geval van verwijdering (verwijdering van gegevens), kunnen deze worden bewaard voor latere behandeling op grond van de wettelijke verplichting en voor een bewaarperiode (bijvoorbeeld 10 jaar voor de facturering).
 

11- Recht om te klagen
De Verde Pino - Resort is via zijn DPO (Functionaris voor Gegevensbescherming) beschikbaar voor de gegevenshouders voor de verduidelijking van vragen over het verzamelen en verwerking van gegevens via e-mail [email protected]
 
De gegevenshouder is vrij een klacht in te dienen bij de autoriteit van CNPD – Nationale Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens, R. de São Bento 148, 1200-031 Lissabon betreffende de vorm van verzameling en verwerking van gegevens van de Verde Pino - Resort.
 
12- Cookies, wat zijn ze en welke worden gebruikt
Wat is een Cookie of Cookies?
“Cookies” zijn codebestanden die worden opgeslagen op jouw computer, tablet, mobiel apparaat, via de browser met informatie met betrekking tot de navigatie voorkeuren. Zij kunnen de prestaties en de navigatie-ervaring voor hun gebruikers verbeteren door, aan de ene kant, de snelheid en de efficiëntie van respons te verhogen en, anderzijds, de noodzaak elimineren om herhaaldelijk dezelfde informatie te introduceren.
 
Waar zijn de Cookies voor?
Ze dienen om informatie te verzamelen om bijvoorbeeld toe te staan dat een winkelwagentje werkt door de eerder gekozen producten op te slaan. Op deze manier slaat een cookie nuttige informatie van belang op, waardoor het niet meer nodig is om steeds dezelfde gegevens in te voeren.
 
Cookies Verwijderen of Uitschakelen
De cookies behouden alleen informatie met betrekking tot de voorkeuren van de gebruiker en deze kan op elk moment en via zijn internetbrowser (browser), beslissen over informatie van de ontvangst van cookies, evenals de toegang tot zijn systeem blokkeren.
 
Klik hier voor meer informatie over het uitschakelen van cookies, afhankelijk van jouw browser: https://cookies.insites.com/disable-cookies/
 
 
Type van cookies gebruikt op deze website
– Sessiecookies: tijdelijke cookies die in het cookiebestand van jouw browser blijven totdat je de website verlaat. Deze informatie wordt normaal gesproken gebruikt om een betere navigatie-ervaring mogelijk te maken op basis van de toegang tot de gegevens. Het maakt het ook mogelijk om de navigatieproblemen te identificeren waardoor deze kunnen worden opgelost.
- Strikt noodzakelijke cookies: Hiermee kan je bladeren door de website en zijn functies gebruiken, evenals de toegang krijgen tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies, kunnen niet de door u gevraagde services worden verstrekt;
– Analytische cookies: normaal gesproken worden deze gebruikt om geaggregeerde en niet-gepersonaliseerde (anonieme) informatie over statistieken over het gebruik van de website te maken;
– Cookies van Functionaliteit: deze laten de website toe om de gebruiker te identificeren en jou profiel te uploaden op basis van die informatie. Bijvoorbeeld is bij het opstarten van een inlogsessie die werd geïnitieerd bij het terugkeren naar de website, het niet nodig telkens opnieuw in te loggen als je de website bezoekt.
 
De gebruiker, aanvaardt bij het gebruik van deze site, uitdrukkelijk de hierboven beschreven toegangs- en gebruiksvoorwaarden.